Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder nummer 32094455. BTW nr.: NL813349862B01

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen BeteS Kantoorinnovatie vof (hierna te noemen: “Leverancier”) en diens koper/opdrachtgever (hierna te noemen: “Klant”).

1. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders is vermeld. Alle aanbiedingen, opdrachten, orders, overeenkomsten en afspraken zijn eerst bindend indien en voor zover de Leverancier deze schriftelijk bevestigt. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2. Prijs
De prijzen van de Leverancier zijn exclusief omzetbelasting en gelden voor levering af magazijn. De Leverancier kan (administratie- en verzend)kosten in rekening brengen, deze worden vermeld op de betreffende opdrachtbevestiging. De Leverancier mag wijzigingen in inkoopprijzen en kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten doorberekenen. De Klant mag in geval van een prijswijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst bevestigde orders annuleren binnen 8 dagen na bekendmaking van deze prijsstijging.

3. Installatie
Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn steeds voor rekening en risico van de Klant.

4. Levering
Leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten opgegeven en worden zo veel mogelijk in acht genomen, maar zijn niet bindend.

5. Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

6. Reclames
Onverwijld nadat de Leverancier goederen aan de Klant heeft geleverd zal de Klant deze inspecteren. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde zaken dienen schriftelijk of telefonisch te worden gemeld. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 en 10 moet de Klant terzake direct waarneembare gebreken zo snel mogelijk na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende dienst(en) reclameren zodanig dat de Leverancier deze binnen 3 dagen na de aflevering respectievelijk de verrichting heeft ontvangen. leder recht van reclame ontbreekt indien de goederen reeds in gebruik genomen zijn.

7. Betaling
Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen door de Klant te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege en zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim en is de Klant aan de Leverancier de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag verschuldigd over het uitstaande bedrag, zulks onverminderd de aan de Leverancier verder toekomende rechten. Indien de Klant in verzuim is, is de Klant verplicht aan de Leverancier alle kosten van invordering, daaronder begrepen de (buiten-)gerechtelijke incassokosten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen, te vergoeden. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld op minimaal 15 % van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 100.

8. Eigendomsovergang
Tot aan de algehele voldoening van de door de Klant aan de Leverancier verschuldigde betaling behoudt de Leverancier de eigendom van alle door hem geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen hem toekomt. De Klant zal de hem geleverde goederen zolang geen algehele betaling heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden, verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook uit zijn macht brengen.

9. Risico
De goederen blijven voor risico van de Leverancier tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of van de door de Klant ingeschakelde derden zijn overgegaan, zulks ongeacht hetgeen tussen de Leverancier en de Klant omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen,

10. Uitsluiting van aansprakelijkheid
De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard (letsel-, zaaks- of gevolgschade, zoals bedrijfsschade e.d.) en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de aanschaf, de aflevering, het gebruik c.q. het niet of niet-deugdelijk functioneren van de door de Leverancier geleverde artikelen of van de Leverancier afgenomen diensten. De aansprakelijkheid van de Leverancier is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door de Klant aan de Leverancier met betrekking tot de betreffende zaak of dienst betaalde bedrag exclusief BTW, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen. De vergoeding zal nooit meer dan EUR 250,- bedragen. Indien de schade gedekt is door een verzekering van de Leverancier, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd. De Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen het verloren gaan van gegevens, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Iedere vordering op de Leverancier uit hoofde van dit artikel vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

11. Garantie
De Leverancier garandeert dat de door hem geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door de Leverancier geleverde goederen als gevolg van fabricage- of materiaalfouten dan zal de Leverancier deze gebreken (doen) herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij de Leverancier geldende of gebruikelijke garantievoorwaarden. Voor zover uit de genoemde garantievoorwaarden niet anders voortvloeit, geldt de garantie gedurende 3 maanden na aflevering. Tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding, zal de Leverancier nimmer gehouden zijn. Gebreken als hiervoor in dit artikel bedoeld zullen geen grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren De Leverancier kan als voorwaarde voor de nakoming van zijn garantieverplichtingen verlangen dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan hem of aan een door hem opgegeven adres wordt gezonden. De garantieverplichting vervalt indien gebreken in de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van handelen of nalaten de Klant, zoals onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, het niet in acht nemen van licentievoorwaarden of voorschriften uit de handleiding, of geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van van buiten komende oorzaken. Voorts vervalt de garantieverplichting indien de Klant wijzigingen in de zaken of in de onderdelen, die door de Leverancier in het kader van onderhoud of garantie zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. Voor software gelden de garantiebepalingen uit de licentievoorwaarden van de betreffende licentiegever, in aanvulling waarop de Leverancier geen verdere garanties geeft.

12. Overmacht
Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting 6 maanden heeft geduurd, kan de overeenkomst bij aangetekende brief door ieder der partijen worden beëindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

13. Ontbinding
Mocht één der partijen zijn verplichtingen jegens de ander niet nakomen, surséance van betaling zijn verleend of in staat van faillissement zijn geraakt dan heeft de ander partij het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van de verplichtingen op te schorten, onverminderd alle andere hem toekomende rechten.

14. Varia
Wijzigingen in deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van nietigheid of onverbindendheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen voor zover mogelijk van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft. De Klant mag niet zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.

15. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op alle door de Leverancier met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, die tussen de Leverancier en de Klant ontstaan zullen ter beslechting exclusief worden onderworpen aan gewone rechter in de vestigingsplaats van de Leverancier. Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil moeten kenbaar maken.